Garantievoorwaarden Superia

Met de aankoop van een Superia fiets, kiest U voor zekerheid. Superia garandeert dat de fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit de navolgende garantiebepalingen.

Superia geeft aan de eerste eigenaar, na voorlegging van de originele factuur of kwitantie maar liefst 5 jaar garantie op het frame en vaste voorvork, 2 jaar op een verende voorvork plus 2 jaar op overige onderdelen voor zover deze niet aan normale slijtage onderhevig zijn. Daarnaast biedt Superia 2 jaar garantie op het elektrisch aandrijfsysteem en accusysteem van de Superia elektrische fietsen

Mocht er een defect vanwege gebreken aan materiaal of uitvoering ontstaan tijdens de garantieperiode dan zal de Superia dealer waar u de fiets gekocht heeft, zonder kosten voor arbeidsloon of onderdelen aan te rekenen, naar eigen goeddunken het defecte onderdeel repareren of vervangen onder de hieronder vermelde voorwaarden. Het staat de Superia dealer vrij een keuze te maken tussen nieuwe of gereviseerde materialen voor het vervangen van een defect onderdeel.

Bij wie moet ik zijn om aanspraak te maken op mijn garantie bij een defect aan mijn fiets?
Voor een garantieclaim wendt u zich naar de Superia dealer bij wie u de fiets heeft aangekocht. Indien u, om welke reden dan ook, naar een andere Superia dealer wilt gaan voor een garantieclaim, kan het zijn dat deze zijn uurtarief aan u zal doorbelasten. Echter onderdelen zullen ook in dit geval gratis worden verzorgd.

Ook na een garantieperiode raadt Superia u aan voor een defect of onderhoud aan de fiets zich te wenden tot een Superia dealer.

Wanneer geldt de garantie niet?
De volgende garantie-uitsluitingen zijn van toepassing:

  • Defecten ontstaan na oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.
  • Defecten of beschadigingen ontstaan door een verkeersongeval of valpartij.
  • Wanneer reparaties ondeskundig en niet door een Superia dealer zijn uitgevoerd.
  • Wanneer voor reparaties niet-originele onderdelen zijn gebruikt of indien die onjuist gemonteerd zijn.
  • Slijtage aan gevoelige onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken/schijven.
  • Indien men zelf onderdelen heeft geopend en/of getracht heeft te repareren.
  • Slijtage van de accu valt buiten de garantie. Een capaciteitsslijtage van 15% of minder per jaar valt niet onder garantie.
  • Defecten aan de accu na een te lange oplaad interval (diepontladen).
  • Garantie vervalt wanneer de modelnaam of het serienummer is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
  • Wanneer er roestvorming is ontstaan op gelakte, verchroomde en aluminium onderdelen als gevolg van niet regelmatig onderhoud.

De garantie dekt geen transportkosten noch risico’s verbonden aan het transport van uw fiets naar en van uw Superia dealer.

Waarvoor is Superia of uw Superia dealer niet aansprakelijk?
Een door uw dealer of door Superia gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Superia of uw Superia dealer ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Superia of uw Superia dealer beperkt zich tot hetgeen is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Superia of uw Superia dealer voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

copyright © 2021 - Superia Bikes